نمایش 1 - 8 از 20 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 5 78 4 0
عبدالحسین حداد 20 1341 36 15
خسرو حسینی 14 494 15 19
محمد ایمان خداکرمی 10 412 10 17
علی خیرالدین 33 4553 128 65
امید رضائی فر 16 893 23 30
محمدکاظم شربتدار 19 1344 33 48
غلامعلی شفابخش 25 2164 55 26
امین شمس 2 18 1 2
محمدمهدی شهبازی 5 57 1 0
عادل عساکره 7 155 6 13
سعید فرزین 30 2389 65 19
مجید قلهکی 20 1639 54 13
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 30 3962 91 26
سیف الله همتی 1 14 1 2
رضا وهدانی 10 264 10 0
محمدعلی کافی 20 1318 39 12
حجت کرمی 31 2757 81 14
محسن گرامی 14 811 25 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 4 37 10 17
عبدالحسین حداد 16 791 48 37
خسرو حسینی 11 303 41 52
محمد ایمان خداکرمی 9 173 21 21
علی خیرالدین 25 2667 202 159
امید رضائی فر 12 451 53 49
محمدکاظم شربتدار 15 715 61 68
غلامعلی شفابخش 21 1340 87 84
امین شمس 2 15 3 5
محمدمهدی شهبازی 1 3 1 5
عادل عساکره 6 66 11 14
سعید فرزین 24 1583 78 108
مجید قلهکی 14 858 90 74
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 26 2415 131 93
سیف الله همتی - - - -
رضا وهدانی 6 95 25 29
محمدعلی کافی 16 856 45 40
حجت کرمی 25 1802 105 147
محسن گرامی 10 391 73 47
Top