نمایش 1 - 8 از 20 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 4 35 0 0
عبدالحسین حداد 20 1211 34 15
خسرو حسینی 13 419 15 19
محمد ایمان خداکرمی 10 401 11 11
علی خیرالدین 31 4133 110 67
امید رضائی فر 14 698 19 32
محمدکاظم شربتدار 19 1195 27 43
غلامعلی شفابخش 21 1807 43 26
امین شمس 1 12 1 2
محمدمهدی شهبازی 4 42 1 0
عادل عساکره 7 154 4 6
سعید فرزین 26 1867 55 19
مجید قلهکی 17 1285 40 12
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 28 3297 75 53
سیف الله همتی 1 12 1 2
رضا وهدانی 8 229 8 0
محمدعلی کافی 18 1146 32 13
حجت کرمی 28 2153 65 14
محسن گرامی 13 924 21 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 4 21 6 7
عبدالحسین حداد 15 684 45 35
خسرو حسینی 10 257 36 48
محمد ایمان خداکرمی 8 151 19 18
علی خیرالدین 24 2258 191 150
امید رضائی فر 11 369 51 46
محمدکاظم شربتدار 15 596 55 61
غلامعلی شفابخش 17 1139 83 81
امین شمس 1 11 2 2
محمدمهدی شهبازی 1 2 1 5
عادل عساکره 5 57 11 14
سعید فرزین 21 1274 74 105
مجید قلهکی 13 665 82 67
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 24 1981 124 85
سیف الله همتی - - - -
رضا وهدانی 5 66 23 26
محمدعلی کافی 15 743 43 40
حجت کرمی 23 1464 100 146
محسن گرامی 8 331 69 45
Top