نمایش 1 - 8 از 18 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 1 7 0 0
عبدالحسین حداد 12 491 18 15
خسرو حسینی 9 216 9 19
محمد ایمان خداکرمی 7 207 6 3
علی خیرالدین 23 1846 51 66
امید رضائی فر 8 272 6 3
محمدکاظم شربتدار 14 617 15 23
غلامعلی شفابخش 14 886 20 26
عادل عساکره 4 77 2 7
سعید فرزین 14 586 19 18
مجید قلهکی 11 434 14 9
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 20 1526 43 39
سیف الله همتی 1 5 0 2
رضا وهدانی 5 108 2 0
محمدعلی کافی 13 517 17 13
حجت کرمی 16 806 29 13
محسن گرامی 9 320 8 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 1 3 1 2
عبدالحسین حداد 11 293 38 28
خسرو حسینی 7 126 28 38
محمد ایمان خداکرمی 6 116 16 15
علی خیرالدین 18 1005 142 115
امید رضائی فر 6 160 29 33
محمدکاظم شربتدار 9 236 35 44
غلامعلی شفابخش 12 560 67 68
عادل عساکره 3 29 9 12
سعید فرزین 11 423 55 93
مجید قلهکی 8 235 56 53
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 15 687 83 52
سیف الله همتی - - - -
رضا وهدانی 3 45 18 23
محمدعلی کافی 10 297 32 31
حجت کرمی 13 589 80 116
محسن گرامی 7 174 53 35
Top