نمایش 1 - 8 از 18 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 3 16 0 0
عبدالحسین حداد 16 768 26 15
خسرو حسینی 11 307 12 19
محمد ایمان خداکرمی 9 273 8 11
علی خیرالدین 27 2896 75 68
امید رضائی فر 11 471 12 31
محمدکاظم شربتدار 15 857 21 40
غلامعلی شفابخش 17 1272 28 26
عادل عساکره 5 110 2 7
سعید فرزین 18 1018 36 19
مجید قلهکی 14 781 19 11
محمدعلی کافی 15 776 23 13
حجت کرمی 21 1324 49 13
محسن گرامی 11 449 14 0
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 24 2220 54 53
رضا وهدانی 6 143 1 0
سیف الله همتی 1 8 0 2
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 2 8 4 4
عبدالحسین حداد 12 429 41 34
خسرو حسینی 7 167 30 38
محمد ایمان خداکرمی 7 128 16 15
علی خیرالدین 20 1379 156 125
امید رضائی فر 8 223 40 43
محمدکاظم شربتدار 10 305 41 51
غلامعلی شفابخش 14 753 77 73
عادل عساکره 4 43 10 12
سعید فرزین 14 616 59 93
مجید قلهکی 11 355 67 63
محمدعلی کافی 11 422 38 38
حجت کرمی 15 818 89 134
محسن گرامی 7 209 60 39
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 17 1011 96 65
رضا وهدانی 3 31 18 22
سیف الله همتی - - - -
Top