نمایش 1 - 8 از 18 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 2 12 0 0
عبدالحسین حداد 15 640 21 15
خسرو حسینی 10 270 10 19
محمد ایمان خداکرمی 9 266 7 11
علی خیرالدین 25 2423 66 69
امید رضائی فر 10 370 11 29
محمدکاظم شربتدار 14 743 18 32
غلامعلی شفابخش 15 1090 24 26
عادل عساکره 5 99 2 7
سعید فرزین 16 816 33 19
مجید قلهکی 12 603 17 10
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 22 1901 47 45
سیف الله همتی 1 5 0 2
رضا وهدانی 5 124 1 0
محمدعلی کافی 15 635 21 13
حجت کرمی 18 1076 41 14
محسن گرامی 10 392 12 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 2 8 4 4
عبدالحسین حداد 12 380 39 30
خسرو حسینی 7 152 30 38
محمد ایمان خداکرمی 7 125 16 15
علی خیرالدین 19 1263 149 119
امید رضائی فر 7 200 35 39
محمدکاظم شربتدار 10 285 40 50
غلامعلی شفابخش 14 687 75 73
عادل عساکره 3 38 10 12
سعید فرزین 13 564 58 93
مجید قلهکی 10 321 64 59
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 17 927 92 61
سیف الله همتی - - - -
رضا وهدانی 3 53 19 23
محمدعلی کافی 11 379 37 36
حجت کرمی 15 751 87 127
محسن گرامی 7 202 58 37
Top