نمایش 1 - 8 از 21 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 7 142 5 3
محمد بلوچی 2 31 1 2
عبدالحسین حداد 23 1670 41 15
خسرو حسینی 15 637 19 19
محمد ایمان خداکرمی 10 412 12 16
علی خیرالدین 37 5605 142 77
امید رضائی فر 19 1261 39 31
محمدکاظم شربتدار 22 1654 41 49
غلامعلی شفابخش 28 2782 62 26
امین شمس 3 23 1 2
محمدمهدی شهبازی 8 311 5 0
عادل عساکره 10 242 10 13
سعید فرزین 33 3253 77 18
مجید قلهکی 24 2431 80 13
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 35 4906 100 41
سیف الله همتی 1 17 1 2
رضا وهدانی 10 324 11 0
محمدعلی کافی 22 1581 41 11
حجت کرمی 34 3678 92 19
محسن گرامی 16 904 29 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مهدی اکبری آقبلاغ 6 96 10 17
محمد بلوچی - - - -
عبدالحسین حداد 21 1070 49 37
خسرو حسینی 13 432 45 55
محمد ایمان خداکرمی 9 212 25 23
علی خیرالدین 28 3397 217 173
امید رضائی فر 14 634 64 61
محمدکاظم شربتدار 18 932 63 71
غلامعلی شفابخش 24 1818 101 91
امین شمس 2 20 5 7
محمدمهدی شهبازی 1 3 1 5
عادل عساکره 7 96 12 15
سعید فرزین 28 2314 85 112
مجید قلهکی 20 1327 104 88
عبدالحمید مهدوی - - - -
حسین نادرپور 32 3339 149 134
سیف الله همتی - - - -
رضا وهدانی 8 134 26 30
محمدعلی کافی 19 1129 50 51
حجت کرمی 28 2584 120 163
محسن گرامی 11 484 78 48
Top